Politica de confidențialitate

www.psihoterapiecuplufamilie.ro este un site realizat şi deţinut de Antonie Ramona Cabinet Individual de Psihologie.

Antonie Ramona Cabinet Individual de Psihologie înregistrat la Colegiul Psihologilor din România oferă servicii specializate de psihoterapie pentru persoane singure sau în cuplu, familii şi copii cu respectarea principiilor profesiei de psiholog, respectarea regulilor confidențialitate şi a regulilor ce ţin de protecţia datelor cu caracter personal în acord cu legislaţia în vigoare Regulamentului UE 2016/679 cu aplicare de la 25 mai 2018.

Conform articolului 4 din Regulament, avem următoarele elemente definitorii:

1. Date cu caracter personal înseamnă orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, cod de identificare personală, date de localizare, un identificator online – adrese de IP, sau de la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin date cu caracter personal se înţeleg urmatoarele:
– numele persoanei, domiciliu,
– date din cartea de identitate, CNP,
– numărul de telefon fix sau mobil,
– adresa de email care conţine numele şi prenumele persoanei,
– date legate de vârstă,
– nivelul de educaţie,
– starea de sănătate, diagnostic medical
– salariu,
– numărul de înmatriculare a unei maşini,
– adresa de IP,
– numele beneficiarilor din proiecte – copii sau adulţi,
– baze de date care conţin aceste informaţii,
– baze de date cu informaţii despre finanţatori identificaţi nominal prin elementele prezentate mai sus
– informaţii private aflate în contextul muncii derulate în organizaţie despre alţi angajaţi existenţi sau foşti,
– orice altă informaţie legată de derularea activităţii în organizaţie din punct de vedere administrativ precum şi al proiectelor, care pot aduce atingere unei persoane prin divulgarea acestor informaţii.

2. Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau un set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date, cu sau fără utilizarea unor mijloace automatizate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea şi modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

3. Restricţionarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

4. Crearea de profiluri se referă la orice formă de prelucrarea automată a datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

5. Pseudonimizare se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

6. Sistem de evidenţă al datelor înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice.

7. Operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică (Antonie Ramona Cabinet Individual de Psihologie), autoritate publică, agenţie, etc care singur sau împreună cu alţi operatori, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

8. Persoană împuternicită de operator se referă la persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului/cabinetului.

9. Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituţia căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terţă parte. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
De exemplu: prelucrarea datelor financiare din contractele de prestări servicii pentru declararea veniturilor în relaţie cu Administraţia Finanţelor Publice.

10. Parte terţă înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

11. Consimţământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

12. Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

13. Date genetice se referă la caracteristicile personale genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind foziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize genetice.

14. Date biometrice se referă la date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice.

15. Date privind sănătatea înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia.

16. Sediul principal se referă la locul unde Antonie Ramona Cabinet Individual de Psihologie îşi desfăşoară activitatea.

17. Reprezentant se referă la o persoană fizică sau juridică desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de către operator conform articolului 27 care reprezintă operatorul în ceea ce priveşte obligaţiile lor respective care le revin în temeiul Regulamentului

18. Autoritate de supraveghere se referă la o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51.

Conform Regulamentului la capitolul III secţiunea II sunt prevăzute drepturile persoanei vizate ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate la Antonie Ramona Cabinet Individual de Psihologie, astfel:

1 Dreptul la informare, articolele 13 – 14, se referă la dreptul persoanei de vizate de a fi informată cu privire la identitatea şi datele de contact ale operatorului şi ale Responsabilului cu Protecţia datelor, scopurile pentru care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;

2 Dreptul la acces la date, articolul 15, se referă la dreptul persoanei vizate de a obţine de la operatorul de date (Antonie Ramona Cabinet Individual de Psihologie) la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

3 Dreptul la rectificarea datelor, articolul 16, reprezintă dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum şi completarea datelor incomplete;

4 Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat), articolul 17, se referă la dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de lege, ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc pe acea persoană;

5 Dreptul la restricţionarea prelucrării, articolul 18, se referă la dreptul persoanei de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

6 Dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20, se referă la dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere şi în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise de către Antonie Ramona Cabinet Individual de Psihologie către un alt operator de date (autorităţi ale statului – ANAF) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

7 Dreptul la opoziţie, articolul 21, se referă la dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

8 Dreptul de a nu fi pus unei decizii individuale, articolul 22 din Regulament se referă la dreptul persoanei vizate de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând cererea de profiluri) care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

9 Dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal reprezintă dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor datelor cu caracter personal care au fost încălcate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) Persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru una sau mai multe scopuri specifice;
b) Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorităţi publice cu care este investit operatorul;
f) Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Persoana vizată poate să îşi retragă în orice moment consimţământul trimiţând o cerere scrisă la email psihoterapiecuplufamilie@gmail.com, orice informaţie cu excepţia celor financiare vor putea fi şterse în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Retragerea consimţământului dat nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de a acorda consimţământul, persoana vizată este anunţată cu privire la posibilitatea retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de politica de confidențialitate, te rog să accesezi email psihoterapiecuplufamilie@gmail.com sau la telefon 0726 955 853.


@Antonie Ramona Cabinet Individual de Psihologie
27.02.2020

Comments are closed.